Giới thiệu Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng

Giới thiệu

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP HẢI PHÒNG

Địa chỉ: số 62, Võ Thị Sáu – Ngô Quyền

Số máy thường trực: 0225.3736907

Fax: 0225.3736907

Hộp thư cơ quan: sotttt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 1900/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)


CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc:                     Lương Hải Âu
ĐT:                               0225.3736905
Email:                           luonghaiau@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc:              Vũ Đại Thắng

ĐT:                              0225.3936909
Email:                           vudaithang@haiphong.gov.vn


Phó Giám đốc:              Nguyễn Quang Huy

ĐT:                              
Email:                           nguyenquanghuy.tt@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc:              Lê Văn Kiên
ĐT:                              0225.3652265
Email:                          levankien@haiphong.gov.vn

 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc

- Văn phòng Sở                

- Thanh tra Sở 

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Phòng Bưu chính - Viễn thông

- Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Trung tâm Thông tin và Truyền thông